Dodaj nową odpowiedź

14.12.12. nowa dyrektywa zywieniowa- 1924/2006

14.12.12. wchodzi w zycie nowa dyrektywa zywieniowa UE, EC 1924/2006

Od 14 grudnia 2012 r. będą obowiązywać nowe przepisy określające wymagania w zakresie oznakowania suplementów diety oraz różnych form żywności.

http://www.haccp-polska.pl/suplementy_diety.html

Podsumowując powyższe, w opinii Głównego Inspektora Sanitarnego, produkty oznakowane oraz wprowadzone do obrotu w okresie przejściowym określonym rozporządzeniu Komisji (UE) nr 432/2012, zawierające odrzucone oświadczenia zdrowotne z art. 13 ust. 1, mogą pozostawać w obrocie również po 13 grudnia 2012 r., aż do wyczerpania zapasów rynkowych.

http://www.gis.gov.pl/dep/?lang=pl&dep=5&id=48

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 2 lutego 2012 r. w sprawie projektu rozporządzenia Komisji zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1924/2006 odnośnie do wykazu oświadczeń żywieniowych

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0022+0+DOC+XML+V0//PL

Zagrozenia - EC 1924/2006
ttp://www.youtube.com/watch?v=ZO3zSQIkxxU

OdpowiedzZawartość tego pola nie będzie udostępniana publicznie.


*

  • Adresy www i e-mail są automatycznie konwertowane na łącza.
  • Możesz używać oznaczeń [inline:xx] żeby pokazać pliki lub obrazki razem z tekstem.
  • Dozwolone znaczniki HTML: <a> <em> <strong> <cite> <ul> <ol> <li> <blockquote> <small>
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.