Korporacyjny giganat Monsanto otrzyma dofinansowanie ze środków publicznych

Ekologia/Prawa zwierząt

Monsanto, właściciel większości patentów GMO otrzyma 40 milionów dolarów wsparcia z funduszy publicznych Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju.

EBOR wesprze korporację usiłującą zrobić brudny interes z rolnictwa Polski, Bułgarii, Węgier, Rosji, Serbii, Turcji i Ukrainy. Celem jest promowanie rozwój sektora prywatnego i wspieranie konkurencyjności krajów przechodzących transformację.

Sprowadza się to do tego, że pieniądze podatników zostaną przekazane amerykańskiej korporacji będącej największym producentem nasion. EBOR swoje postępowanie uzasadnia... chęcią zwiększenia bezpieczeństwa żywnościowego.

Przeciwko postępowaniu EBOR protestuje 157 organizacji zrzeszonych w CEE Bankwatch Network. Uważają, że proponowany przez Monsanto model rolnictwa oparty na monokulturach nie jest bezpieczny.

https://cia.media.pl/jak_z_polskiego_rolnictwa_chca_zrobic_brudny_interes

CEE Bankwatch Network

1. informacje na temat gwarancji dla Monsanto na stronie EBOR:

http://www.ebrd.com/pages/project/psd/2012/43925.shtml

2. więcej argumentów przeciwko tej gwarancji i profilu Monsanto:

http://bankwatch.org/news-media/blog/european-public-development-money-m...

3. list przesłany przez Bankwatch i 157 innych organizacji na całym świecie do EBOR przeciwko tej pożyczce:

http://bankwatch.org/publications/we-will-not-share-monsantos-risk-open-...

4. Ponad 100 organizacji na całym świecie krytykuje EBOR za jej wizję bezpieczeństwa żywnościowego:

http://www.grain.org/article/entries/4572-why-are-the-fao-and-the-ebrd-p...

info za http://bankwatch.org/news-media/for-journalists/press-releases/monsanto-...

tak to jest w tym

tak to jest w tym socjalizmie i gospodarce centralno planowanej..

14.12.12. nowa dyrektywa zywieniowa- 1924/2006

14.12.12. wchodzi w zycie nowa dyrektywa zywieniowa UE, EC 1924/2006

Od 14 grudnia 2012 r. będą obowiązywać nowe przepisy określające wymagania w zakresie oznakowania suplementów diety oraz różnych form żywności.

http://www.haccp-polska.pl/suplementy_diety.html

Podsumowując powyższe, w opinii Głównego Inspektora Sanitarnego, produkty oznakowane oraz wprowadzone do obrotu w okresie przejściowym określonym rozporządzeniu Komisji (UE) nr 432/2012, zawierające odrzucone oświadczenia zdrowotne z art. 13 ust. 1, mogą pozostawać w obrocie również po 13 grudnia 2012 r., aż do wyczerpania zapasów rynkowych.

http://www.gis.gov.pl/dep/?lang=pl&dep=5&id=48

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 2 lutego 2012 r. w sprawie projektu rozporządzenia Komisji zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1924/2006 odnośnie do wykazu oświadczeń żywieniowych

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0022+0+DOC+XML+V0//PL

Zagrozenia - EC 1924/2006
ttp://www.youtube.com/watch?v=ZO3zSQIkxxU

Dodaj nową odpowiedźZawartość tego pola nie będzie udostępniana publicznie.


*

  • Adresy www i e-mail są automatycznie konwertowane na łącza.
  • Możesz używać oznaczeń [inline:xx] żeby pokazać pliki lub obrazki razem z tekstem.
  • Dozwolone znaczniki HTML: <a> <em> <strong> <cite> <ul> <ol> <li> <blockquote> <small>
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.